Mali Rabbun Siwah – Dai Nada

I Have No Lord But HE

Ma li rabbun siwah
Ghaffarun yamhuz zunub
Ma li rabbun siwah
Nurun yahdil qulub

Ya Allah ‘abdun kathuraz zunubi
Zadat hauni qurubi
Minka ilaika ghurubi

Ya Allah la tahrimni na’ima
La tatrukni saqima
Ya Mannanar Rahima

Ya Allah Antal ‘Aliyul Qadirul ‘Azimu
Ya Allah Antas Sami’ul Basirul ‘Alimu

Ma li rabbun siwah
Rabbus sama’il ‘udul
Yaghfiruni man asho
Wa huwal Halimur Rauf

Ya Allah Rahmanul lil baroya
Ghaffaru lil khathoya
Wa rajai huwa hudaya

Ya Allah irham dho’fi wa hali
Faqa zanbu ihtimali
Faghfirli Ya Zal Jalali

Ya Allah Antal ‘Azizul Ghafurur Rahimu
Ya Allah Antal Quddus Salamul Karimu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *